روز: اسفند ۷, ۱۴۰۱

Charter of Minimum Demands and the necessity of organized social presence

  • توسط
  • اسفند ۷, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
The economic, political, social crisis, and the deadlock of the ruling establishment in Iran have made changes in governance structures essential. In the past two decades, labour struggles against economic policies such as workforce downsizing, temporary contracts, lowering living standards, unpaid wages, and Etc. have expanded. Other segments of the workforce, such as teachers, nurses, […]

منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی وضرورت حضور اجتماعی متشکل

  • توسط
  • اسفند ۷, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بن بست هئیت حاکمه در ایران تغییرات  در ساختارهای حاکمیتی را به امری ضروری تبدیل کرده است. در دو دهه گذشته مبارزات کارگری علیه سیاست های اقتصادی همچون تعدیل نیروی کار و اخراج سازی، قراردادهای موقت و کاهش سطح معیشت، حقوق معوقه و … گسترش یافته است. همچنین سایر بخش […]