آبان خونین ادامه دارد!

کارگران و زحمتکشان، مردم شریف و آزادی‌خواه؛جنبش اعتراضی و سراسری کارگران و زحمتکشان و فرودستان در آبان ۹۸ که برای … بیشتر