روز: فروردین ۱۶, ۱۳۹۹

بیانیه انجمن های کارگران ساختمانی

  • توسط
  • فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
درخواست دولت و مراکز درمانی کشور از مردم و کارگران جهت عدم حضور در اماکن عمومی در حالی است که بیکاری و فقر و عدم پوشش بیمه بیکاری و نبود خدمات درمانی و پزشکی مناسب در این شرایط تاثیر فاجعه باری بر زندگی کارگران خواهد گذاشت دولت از ما کارگران می خواهد که در خانه […]