روز: آبان ۹, ۱۴۰۱

پیشروی ما کارگران در گرو تشکل یابی و سازماندهی است

  • توسط
  • آبان ۹, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
پیشروی ما کارگران در گرو تشکل یابی و سازماندهی است! ما کارگران در چند دهه گذشته بی وقفه برای کسب خواسته ها و مطالبات خود اعتراض، اعتصاب و تجمع سازمان داده ایم و جنگیده ایم.ما کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل خود مبارزه کرده و موفقیت هایی بدست آورده ایم. کارگران بابت ایجاد تشکل یابی […]