روز: آبان ۶, ۱۴۰۱

بیانیه : با سازماندهی اجتماعی اعتراض را به انقلاب تبدیل کنیم

بیانیه کارزار پشتیبانی از کارگران ایران با سازماندهی اجتماعی اعتراض را به انقلاب تبدیل کنیم بیش از چهار دهه از حیات حکومت اسلامی میگذرد، حاکمیتی که با هدف سرکوب انقلاب ۵۷ بر تخت سلطنت دینی تکیه زد. حکومت نوپای سرمایه در ایران در تقابل با اعتراضات انقلابی با سرکوب تشکلهای چپ و کارگری و اعدام […]