روز: فروردین ۱۸, ۱۴۰۰

روز کارگر، روز نمایش اتحاد ما است(اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه )

  • توسط
  • فروردین ۱۸, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در آستانه یازده اردیبهشت، روز کارگران هستیم!روز کارگر، روز نمایش اتحاد ما است.روزکارگر، روز بیان خواسته های ما کارگران است.در روز کارگر، کارگران در همبستگی و همراهی با هم، قدرت طبقاتی خود و آلترناتیو خود برای جامعه ای بدونه ستم و استثمار ، تبعیض و نابرابری، از میان بردن فقر و تنگدستی را یکصدا فریاد […]

با سرورکاردار و فرامرزقربانی پیرامون دستمزد مصوب ۱۴۰۰

  • توسط
  • فروردین ۱۸, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است