روز: بهمن ۲۰, ۱۳۹۹

عطا باباخانی بازرس سندیکای کارگران شرکت واحد طی احضاریه ای کتبی به پلیس اطلاعات وامنیت کرج احضارشد

  • توسط
  • بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
آقای عطا بابا خانی از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد طی تماس تلفنی و احضاریه کتبی که در هجدهم بهمن ماه بدستش رسیده باید ظرف پنج روز آینده خودش را به مقرر پلیس اطلاعات وامنیت کرج معرفی نماید .براساس اطلاعاتی که ازطریق ثنا درمورد پرونده این فعال سندیکایی بدست آمده ، پرونده جدیدی با […]