روز: مرداد ۳۱, ۱۳۹۹

دستان من ثروت تولید می کند

  • توسط
  • مرداد ۳۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در روز 31 مرداد همچنان قدرتمندانه پیش می رود و پشت پیمانکاران و شرکت هایی که دستمزدهای حقیرانه به کارگر می دادند و هنوز هم مایلند کارگران برایشان چون برده کار کنند را، لرزنده است. از همین رو چند روزی است به کارگران فعالی که به برادرانشان توصیه می کنند به اعتصاب بپیوندند، کارفرمایان به […]