روز: آذر ۲۲, ۱۳۹۹

خودکشی یک کارگر در هفت تپه

  • توسط
  • آذر ۲۲, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رضای الکثیر ساکن شهر حرد، در فاصله چند کیلومتری با کارخانه نیشکر هفت تپه دست به خودکشی زد. رضا الکثیر دارای یک برادر وسه خواهر فلج بود. او که در شرکت هفت تپه کار میکرد از محل کار خود اخراج شد بود و به خاطر عدم بازگشت مجدد او به سر کار دست به خودکشی […]

گفتگو پیرامون حوادث شغلی

  • توسط
  • آذر ۲۲, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است