روز: شهریور ۱۷, ۱۴۰۰

آستین ها را بالا بزنیم

  • توسط
  • شهریور ۱۷, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تشکل های مستقل کارگری را ایجاد و متشکل شویم! کارگران بدون داشتن تشکل های مستقل کارگری ( مستقل از دولت، کارفرما، احزاب و نهاد های سرمایه سالار ) نمی توانند در مقابل کارفرمایان، سرمایه داران و نهاد های مدافع صاحبان سرمایه ایستادگی کنند‌ و به خواسته ها و مطالبات خود دست یابند. ایجاد تشکل های […]