روز: شهریور ۱۵, ۱۴۰۲

Attaining freedom and equality can only be achieved through social organization

  • توسط
  • شهریور ۱۵, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
One year has passed since the uprising of protests in September 2022. Before anything else, we must honour the memory of the victims of these protests and express our deep solidarity with the families of these dear ones, as well as with the detainees and the injured of these protests. These protests, like all the […]

 دست یابی به آزادی و برابری تنها با سازمان یابی اجتماعی میسر میشود

  • توسط
  • شهریور ۱۴, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  یک سال از خیزش اعتراضی در شهریور 1401 گذشت. پیش از هر سخنی ، باید یاد جانباختگان این اعتراضات را گرامی بداریم و به خانواده های این عزیزان و سایر دستگیر شدگان و آسیب دیدگان این اعتراضات همدلی و همبستگی عمیق خود را اعلام کنیم. این اعتراضات  مانند تمامی اعتراضات سه دهه گذشته  بر […]