روز: فروردین ۲۳, ۱۴۰۱

بیانیه اول ماه مه

  • توسط
  • فروردین ۲۳, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رهائی از جهنم سرمایه داری تنها با طبقه کارگر متشکل میسر استنزدیک به چهار دهه است که سرمایه داران حاکم بر جهان دستاوردهای نزدیک به صد سال مبارزات کارگران در جهت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را مرحله به مرحله بازپس گرفته اند.کارگران با قراردادهای دائم و ثبات شغلی به کارگرانی با قردادهای موقت و […]