روز: اسفند ۸, ۱۴۰۰

تونالیته سرخ در تاریخ خاکستری- بخش ششم

  • توسط
  • اسفند ۸, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است

فراخوان مشترک دهها تشکل‌ مستقل بازنشستگان پیرامون تجمع یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰

  • توسط
  • اسفند ۸, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تا محرومیم و زیر فشار، معترض باقی خواهیم ماند! به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم اما برای ما بازنشستگان و مستمری بگیران؛ معیشت، زیست و تامین ضروری ترین نیازهای زندگی همچنان دغدغه ای عذاب آور است.رنج و محرومیت روز افزون ناشی از چندین دهه سیاست های مخرب و ضد کارگری دولت های حاکم پای […]

زن و برابری: پیرامون اشتغال زنان

  • توسط
  • اسفند ۸, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است