روز: مهر ۱۶, ۱۴۰۰

در حمایت ازاعتصابات متعددی که در ایران در جریان است!

  • توسط
  • مهر ۱۶, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اطلاعیه شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه اعتصابات کارگران موسوم به «غیر رسمی» که در چندین شرکت پیمانکاری بدون قرارداد دائمی در بخش نفت و پتروشیمی و گاز کار می‌کنند، جایی شروع می‌شود و جای دیگری پس از مذاکره با کارفرمایانپایان می‌یابد . شورای سازماندهی اعتراضات در 4 اکتبر 2021 اعلام کرد که کارگران واحد حمل و نقل میدان گازی پارسیان اعتصاب خود را پایان داده و گفته‌اند که توقف اعتصاب موقت است و اگر […]

Support the many strikes taking place in Iran

  • توسط
  • مهر ۱۶, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
The so-called “unofficial” workers’ strike, because they work for multiple subcontracting companies without permanent contracts, in the oil, petrochemical and gas sector begins here but stops elsewhere after negotiations with the employers. The Protest Organizing Council announced on October 4, 2021, that the workers of the Parsian gas field transport unit had ended their strike, specifying that […]

تشکل یابی مستقل کارگران اساس اتحاد کارگران است!

  • توسط
  • مهر ۱۶, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
برتری دانستن یک نوع معین تجمع و یا تشکل یابی در مقابل اشکال دیگر تشکل یابی مستقل کارگران، با سنت کارگران و مبارزه کارگران غریبه است! ما در جامعه ای زندگی می کنیم که حق تشکل یابی مستقل را جرم و امنیتی میدانند و سرکوب تشکل های مستقل را در دستور دارند و با تمام […]