روز: اسفند ۱۳, ۱۳۹۹

از اعتراضات و تجمعات بازنشستگان حمایت کنیم

  • توسط
  • اسفند ۱۳, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
طی ماههای گذشته با فراخوان تشکلهای بازنشستگان در شهرهای مختلف اعتراضات و تجمعاتی در اعتراض به شرایط دشوارمعیشتی و میزان دریافتی های بازنشستگان صورت پذیرفته است.این اعتراضات که به دلیل سازمان یافتگی، حضور و پیگیری بازنشستگان از اهمییت ویژه ای در نمایاندن دشواری های زندگی این بخش از مزد بگیران داشته است، توجه مقامات و […]

ماهنامه کارزار-بهمن۹۹

  • توسط
  • اسفند ۱۳, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

Declaration of labour and retired members and teachers independent organisations on Minimum Wage for the year 2021/22

  • توسط
  • اسفند ۱۳, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
Monthly National Wages must be at least $480For too long, the capitalist class and successive governments in Iran has extended the staggering level of inhumane exploitation of the working class to the point of absolute poverty while denying them of many social and fundamental rights.Workers in Iran are facing unbearable living conditions. According to recent […]