بایگانی برچسب ها: تاریخ جنبش کارگری

کارزارکارگران- تاریخچه جنبش کارگری- بخش اول

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارزارکارگران- تاریخچه جنبش کارگری– بخش اول

کارزارکارگران- تاریخچه جنبش کارگری- برنامه دوم

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارزارکارگران- تاریخچه جنبش کارگری– برنامه دوم

کارزارکارگران- تاریخچه جنبش کارگری- برنامه سوم

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارزارکارگران- تاریخچه جنبش کارگری– برنامه سوم

کارزارکارگران- تاریخچه جنبش کارگری- برنامه چهارم

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارزارکارگران- تاریخچه جنبش کارگری- برنامه چهارم

کارزارکارگران- تاریخچه جنبش کارگری- برنامه پنجم

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارزارکارگران- تاریخچه جنبش کارگری- برنامه پنجم  

کارزار کارگران- تاریخچه جنبش کارگری- برنامه ششم

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارزار کارگران- تاریخچه جنبش کارگری– برنامه ششم