دسته: گفتگو و میزگرد

تجربیات سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ( بخش چهارم )

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی مرتضی فاتح با علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پیرامون زمینه ها ، فعالین و سازماندهی سندیکای کارگران در هفت تپه و موانع پیشروی این تشکل درون و بیرون از هفت تپه

تجربه سندیکای کارگران فصلی و پروژ ه ای آبادان و حومه (بخش اول)

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی مرتضی فاتح با محمد صفوی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران پروژ ه ای آبادان در سالهای 1357 تا 1359 در باره شکل گیری، تشکیلات، رویکردها و عمل اجتماعی – طبقاتی سندیکا در آبادان

تجربه سندیکای کارگران فصلی و پروژ ه ای آبادان و حومه (بخش دوم)

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی مرتضی فاتح با محمد صفوی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران پروژ ه ای آبادان در سالهای 1357 تا 1359 در باره شکل گیری، تشکیلات، رویکردها و عمل اجتماعی – طبقاتی سندیکا در آبادان

تجربه سندیکای کارگران فصلی و پروژ ه ای آبادان و حومه (بخش سوم)

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی مرتضی فاتح با محمد صفوی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران پروژ ه ای آبادان در سالهای 1357 تا 1359 در باره شکل گیری، تشکیلات، رویکردها و عمل اجتماعی – طبقاتی سندیکا در آبادان

تجربه سندیکای کارگران فصلی و پروژ ه ای آبادان و حومه (بخش چهارم)

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی مرتضی فاتح با محمد صفوی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران پروژ ه ای آبادان در سالهای 1357 تا 1359 در باره شکل گیری، تشکیلات، رویکردها و عمل اجتماعی – طبقاتی سندیکا در آبادان

گفتگو پیرامون تشکل و اشکال سازماندهی طبقه کارگر

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در این گفتگو اعضای کارزار پیرامون شکل های مختلف ، تفاوتها و کارکرد تشکل ها کارگری می پردازند

ارزیابی ازاول ماه مه روز جهانی کارگر ۱۴۰۰

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در این برنامه اعضای کارزار پشتیبانی از کارگران ایران به ارزیابی از اول ماه در ایران و جهان میپردازند

گفتگوی اعضای کارزار پشتیبانی از کارگران ایران پیرامون دستمزد(۱)

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در این میزگرد فرامرز قربانی، هادی رحیمی ، سر.ر کاردار، سیروان قادری و مرتضی فاتح درباره دستمزد، شیوه های تعیین حداقل مزد و نقش طبقه کارگر در تعیین مزدها گفت گو میکنند

گفتگوی اعضای کارزار پشتیبانی از کارگران ایران پیرامون دستمزد(۲)

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در این میزگرد فرامرز قربانی، هادی رحیمی ، سر.ر کاردار، سیروان قادری و مرتضی فاتح درباره دستمزد، شیوه های تعیین حداقل مزد و نقش طبقه کارگر در تعیین مزدها گفت گو میکنن

گفتگو با امین قضایی

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگو با امین قضائی پیرامون انتشار کتاب تازه او
عنوان ۲ از ۳«۱۲۳ »