مبانی کارزار

مبانی عمومی”کارزار پشتیبانی از کارگران ایران”

“کارزار پشتیبانی از کارگران ایران” که از این پس به اختصار “کارزار” خوانده میشود، براساس مبانی زیر فعالیت خواهد نمود.

:اهداف:

هدف کارزار، حمایت های عملی در زمینه های متفاوت از جنبش کارگری در ایران است.  با توجه به اینکه حمایت وپشتیبانی ها ی تاکنونی از کارگران ایران، تنها معطوف به یک وجه مشخص از تلاش ها ومعضلات کارگران در ایران محدود میشود،  “کارزار”حوزه عمل خود را در رابطه با تمامی تبلورات اعتراضی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی وتشکیلاتی طبقه کارگر درایران قرارداده است. کارزار در جهت دستیابی به اهداف خود وتامین پشتیبانی همه جانبه در سطح جهانی وداخلی از مبارزات جاری کارگران درایران، از امکانات متفاوت رسانه ای، امکانات سیاسی ومالی وسازماندهی کارزارهای مشخص در ارتباط با موضوعات در دستور، کارگران ایران استفاده خواهد کرد.

“کارزار” از طرق مختلف تلاش میکند تا منعکس کننده اخبارو اعتراضات کارگران در عرصه های متفاوت، پشتیبانی از کارگران زندانی، جهانی کردن موضوعات در دستور کار جنبش کارگری  و ایجاد ارتباط تنگاتنگ جنبش کارگری ایران با جنبش جهانی کارگران را فراهم آورد.

وظایف:

۱- تامین پشتیبانی وحمایت  تشکلهاو فعالین کارگری شناخته شده در سطح بین المللی  و ارگانهای مدافع حقوق کارگران وسازمانهای مرتبط با مسائل کارگری در سطح جهان، از کارگران ایران.

۲- پیگیری نیازهای  جنبش کارگری از قبیل حمایت های موردنیاز حقوقی، تبلیغاتی، مالی ویا مواردی از حمایت ها وپشتیبانی های موردی، متناسب با مسائل روز کارگران در ایران.

۳- پیگیری حقوقی مطالبات کارگران ایران از طریق نهادها وسازمانهای مرتبط با مسائل کارگران در سطح جهانی وپیگیری اجرای مقاوله نامه های بین المللی حقوق پایه ای کارگران در ایران.

۴- کمک به جمع آوری ونشر تجربیات مبارزاتی وتشکیلاتی کارگران ایران و انتقال سازمان یافته اخبار ، گزارشات وتجربیات داخلی کارگران در سطح بین المللی.

۵- تامین حمایت تشکلهای جهانی کارگری از تشکلهای کارگری وفعالین عرصه های متفاوت جنبش کارگری ایران.

۶- ارتباط مداوم وهدفمند “کارزار”با تشکلهای کارگری در سطح بین المللی ، در جهت اهداف اعلام شده”کارزار”.

توافقات داخلی

۱- عضویت در “کارزار” برای همگان آزاد  وتنها معیار عضویت، پایبندی به اهداف ووظایف اعلام شده “کارزار”است.

۲- کلیه مسئولیتهای ناشی از فعالیت های منطبق با اهداف اعلام شده “کارزار” بر عهده جمع فراخوان دهنده خواهد بود.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: